bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP

Wstęp deklaracji

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://bip.biblioteka.miechow.pl 

Dane teleadresowe jednostki:

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel

Pl. Kościuszki 7, 32-200 Miechów
powiat miechowski
woj. małopolskie

Data publikacji strony internetowej: 2019-01-09

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-18

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • na stronie znajdują się dokumenty i załączniki w formie plików graficznych, arkuszy kalkulacyjnych, których nie można odczytać maszynowo.


Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strona podmiotowa w ramach BIP posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
  • mapa strony
  • focus wokół elementów nawigacyjnych


Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-03-09

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Przemysław Krupa 
e-mail: administrator@biblioteka.miechow.pl 
Telefon: 41 230 98 16

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Główny PiMBP w Miechowie, Pl. Kościuszki 7
Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście główne dostępne jest zarówno dla osób niepełnosprawnych jak i pełnosprawnych.

Dostępność korytarzy, schodów i wind
Korytarze oraz schody w budynku są ogólnodostępne. Schody wyposażone w poręcze. Budynek nie posiada wind.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
W budynku znajduję się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych – barierki przy toalecie, kran dostosowany do osób niepełnosprawnych

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Przed budynkiem znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym
Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.


Budynek Filii nr 1 w Miechowie, ul. M. Konopnickiej 21
Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Brak dostępności.

Dostępność korytarzy, schodów i wind
Budynek nie posiada wind.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
Brak dodatkowych dostosowań.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym
Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.


Budynek Filii w Bukowskiej Woli 46
Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Brak dostępności.

Dostępność korytarzy, schodów i wind
Budynek nie posiada wind.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
Brak dodatkowych dostosowań.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym
Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.


Budynek Filii w Zagorzycach 8
Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Brak dostępności.

Dostępność korytarzy, schodów i wind
Budynek nie posiada wind.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
Brak dodatkowych dostosowań.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym
Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.Opublikował: Przemysław Krupa
Publikacja dnia: 18.09.2020
Podpisał: Maria Słuszniak
Dokument z dnia: 18.09.2020
Dokument oglądany razy: 727